header 5

Đề tài khác

Ngô Minh Vương; Vietnamese Sentiment Analysis System in Scocial Networks – Dự án R&D chính của Tổ chức VNG (2011-2012).

Ngô Minh Vương; Information Crawler – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; English and Vietnamese Opinion Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; English and Vietnamese Opinion Spam Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; Porn Picture Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG, Viện JVN và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Dương Thị Thùy Vân; Predicting movement of mobile devices in wireless network – Tài trợ bởi Trường đại học Tôn Đức Thắng (2011).