HRT dependent performance and bacterial community population of granular hydrogen-producing mixed cultures fed with galactose

Thông tin tác giả: TS. Gopalakrishnan Kumar, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: HRT dependent performance and bacterial community population of granular hydrogen-producing mixed cultures fed with galactose.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Bioresource Technology (impact factor là 4.494 theo ISI và chỉ số H-index là 171 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A critical review on issues and overcoming strategies for the enhancement of dark fermentative hydrogen production in continuous systems

Thông tin tác giả: TS. Gopalakrishnan Kumar, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: A critical review on issues and overcoming strategies for the enhancement of dark fermentative hydrogen production in continuous systems.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Hydrogen Energy (impact factor là 3.313 theo ISI và chỉ số H-index là 134 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Combustion kinetics of wet-torrefied forest residues using the distributed activation energy model (DAEM)

Thông tin tác giả: TS. Bạch Quang Vũ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: Combustion kinetics of wet-torrefied forest residues using the distributed activation energy model (DAEM).

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied Energy (impact factor là 5.613 theo ISI và chỉ số H-index là 82 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Comparative study on the thermal degradation of dry- and wet-torrefied woods

Thông tin tác giả: TS. Bạch Quang Vũ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: Comparative study on the thermal degradation of dry- and wet-torrefied woods.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied Energy (impact factor là 5.613 theo ISI và chỉ số H-index là 82 theo SJR).

Xem tiếp...
 

The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (impact factor là 0.24 theo ISI và chỉ số H-index là 28 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Page 1 of 16